Knulst Hypnose

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitie 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die geleverd worden door Knulst Hypnose en die geleverd worden onder andere handelsnamen van Knulst Hypnose, alsmede via websites van Knulst Hypnose. Deze voorwaarden gelden zowel voor particulieren als bedrijven.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact met klanten en Knulst Hypnose tijdens een consult besproken wordt, wordt door Knulst Hypnose beschouwd als vertrouwelijk, tenzij de klant mondeling of schriftelijk toestemming geeft om hiervan af te wijken. De klant daarentegen heeft het recht om zelf te beslissen wat de klant met anderen wil delen.

Artikel 3. Annulering en afmeldingen 

3.1. Het afmelden van een consult, door de klant of opdrachtgever, dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur wordt afgezegd of indien de klant niet op het consult verschijnt, heeft Knulst Hypnose het recht om de consultprijs in rekening te brengen.

3.2. Knulst Hypnose behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

Artikel 4. Betaling en vervaldatum 

4.1. De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant of per pin plaats te vinden. Een factuur of betaalbewijs zal ter plekke worden overhandigd of per email worden verzonden. Uiteraard is het de klant toegestaan om de betaling vooraf over te maken op rekening van Knulst Hypnose.

4.2 De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals aangegeven op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of klant niet van de aangegane verplichtingen.

Artikel 5. Locatie en reiskosten 

5.1. Consulten met particulieren vinden plaats op de locatie van Knulst Hypnose.

5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij anders is overeengekomen.

5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.50 per kilometer in rekening gebracht.

5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.

5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend.

Artikel 6. Ingebrekestelling en verzuim 

6.1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de klant een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten.

6.3. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de klant in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.4. Knulst Hypnose is gerechtigd om de opdrachtgever of klant, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1. Knulst Hypnose zal de door hem te leveren dienste naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2. Knulst Hypnose is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.

7.3. Indien Knulst Hypnose aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4. Knulst Hypnose is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de klant aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

7.5. Knulst Hypnose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

7.6. Knulst Hypnose behoudt zich het recht voor klanten behandeling te weigeren.

Artikel 8. Klachten en Geschillen Zorg 

8.1. Voor klachten en geschillen die ontstaan uit een consult voldoet Knulst Hypnose aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Klanten hebben de mogelijkheid om van deze klachtenregeling gebruik te maken.

8.2. Op overige geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.  Wanneer Knulst Hypnose en klant niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 9. Cookies beleid op onze websites

Google Analytics wordt gebruikt op onze websites om o.a. het gebruik te analyseren, zodat de website en het aanbod verder geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor worden cookies gebruikt. Dit geldt tevens voor alle andere online uitingen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter enz.

U kunt cookies uitzetten door de instellingen in uw browser aan te passen. Dit kan mogelijk het goed functioneren van de websites negatief beïnvloeden.